คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ อักษรหรั่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายประวิทย์ เบ้าชาลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา