ปฐมวัย

นางสาวนวลลออ นาถศรีทา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวศิริรัตน์ บุตรแสนคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวอภิสรา ทองอ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายวรุต ชาติงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางณีญารัตน์ เที่ยงสัตย์ภณเดช
พี่เลี้ยงเด็ก

นางบุศรา ช่างกลึง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางกรภรณ์ มุ่งนวล
พี่เลี้ยงเด็ก

นางอัจฉรา กาญจนวาส
พี่เลี้ยงเด็ก