ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนวลลออ นาถศรีทา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศิริรัตน์ บุตรแสนคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวอภิสรา ทองอ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายวรุต ชาติงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางณีญารัตน์ เที่ยงสัตย์ภณเดช
พี่เลี้ยงเด็ก

นางบุศรา ช่างกลึง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางกรภรณ์ มุ่งนวล
พี่เลี้ยงเด็ก

นางอัจฉรา กาญจนวาส
พี่เลี้ยงเด็ก