กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภิญญาพัชญ์ รามัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2