ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวไพลิน เมฆฉาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2