กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวบุษยา บุญหล่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวมาฆศรี จันทร์ขาว
ครู คศ.2