กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวผจงจิต นิยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรำไพพรรณ กิจจาเกษมกุล
ครู คศ.1