ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรพงษ์ คำเพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวผจงจิต นิยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวรำไพพรรณ กิจจาเกษมกุล
ครูผู้ช่วย