ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทิศากร จันทาสังข์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2