กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทิศากร จันทาสังข์
ครู คศ.1